بازار قدیمی تهران

این بازار در بافت قدیمی شهر تهران در خیابان 15خرداد قرار گرفته است و بعنوان مهمترین مرکز تجاری و بازرگانی این استان شناخته شده است . این بازار دارای مسجد امام ،مسجد جامع ،بازار فرش و سبک معماری آن سنتی است و طاقهای گنبدی شکل با نمایی آجری است همچنین چهارسوق بزرگ بافضایی هشت ضلعی هم در این بازار بچشم میخورد .