ارگ کریم خان یا  زندان کریم خان 

 این بنا به دستور کریم خان  (حاکم شیراز ) در استان فارس بنا شده است .  ارگ کریم خان ، برای برقراری امنیت ساخته شده است و  از معماران و سنگ تراشان  ماهر و مصالح کشورهای مختلف  استفاده کرده است .

دیوار های بیرونی این کاخ با ارتفاع حدود 15متر بنا شده است و دارای سه ایوان میباشد. تیرکش هایی نیز در این  دیوار وجوداردکه محلی برای  قرار دادن تفنگ و اسلحه بوده است. .بعد از کریمخان این مکان در دوره قاجاریه محل استقرار حاکمان قرار گرف

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: