در غرب استان اصفهان  در مسیر منارجنبان و در نزدیکی زاینده رود ، تپه ایی قرار دارد که در دوره ساسانی آتشگاهی بر فراز آن بنا کردند.

بنا ی این آتشگاه مدور است با دریچه های متعدد که هشت گوشه دارد ودر هر گوشه یک پنجره رو به بیرون قرار گرفته است که موبدان زرتشتی،آتش مقدس را در این اتاق قرار می داده اند.

آتشگاه اصفهان از نظر بزرگی سومین اثر موجود در شهر اصفهان است و این آتشگاه یکی از هفت آتشکده بزرگ ایران در زمان ساسانیان و یکی از اثر قدیمی به جا مانده از دوران باستان است.

نقشه گوگل

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: