در استان خوزستان در شهرستان سالند وجود رودی به نام رود شور در در این متطقه آبشاری را به وجود آورده است که به دلیل نمک فراوانی که در آب وجود دارد در اطراف آبشار بلورهای نمک درست شده است که منظره بسیار زیبایی را بوجود آورده است.

آبشار از دیواره ای سنگی به پایین می ریزد و حوضچه نسبتا بزرگی از آب تشکیل داده است و را دسترسی به این آبشار زیبا از طریق  جاده ارتباطی لالی به سالند روستای ایسپره و یا از طریق جاده ارتباطی دزفول به سالند، نرسیده به سالند، سه راهی جاده لالی روستای ایسپره امکان پذیرمی باشد.