در استان خوزستان شهری به نام قلعه تل میباشد؛ سکونت در شهر قلعه تل با استناد آثار تاریخی بدست آمده در نشستگاه آن به گذشته‌ای بسیار دور در دوره حاکمیت پادشاهی ایلام باز می‌گردد که در این شهر دو آبشار به نام های آبشار تنگ آبی اول و دوم نام دارد.

از اطراف شهر قلعه تل به سمت شمال میرویم تنگه ایی را میبینیم که شیب تند دارد و آب با قدرت فراوان به پایین سراریز میشود.

در مسیر این آب چندین آبشار زیبا که ارتفاع بعضی از آنها بیش از 1۵ متر است به وجود آمده و به جز درختان معمول زاگرس از قبیل بلوط و بن و کلخونگ و … در این تنگه درختان انجیر و مو و گردو نیز به چشم می خورد و در بعضی از جاها انبوه درختان مناظر شمال کشور را تداعی می کند.
مسیر این تنگه طولانی و سنگلاخ و در بعضی جاها صعب العبور و دارای پرتگاه است و در طول راه بایستی به دفعات زیاد عرض رودخانه را طی کرد و حتی مقداری از راه را باید در داخل رود طی کرد.