آبشار پسنگ

این آبشاردر  استان تهران و در شمال غربی دربند و در مسير پناهگاه شيرپلا قراردارد.

این آبشاراز ذوب شدن برفهای قلل جاری شده و اب بسیار خنکی داردو در مسیر راه از آبشار پسنگ ،ابشار دوقلوشیر پلا وآبشاررجب عبور خواهید کرد و این مسیر در هر چهار فصل بسیار  زیبا و با چشم اندازی بی نظیر است .